Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja – koncepcja stworzona podczas analiz, badań i konsultacji w ramach Programu Rozwój Lokalny Hajnówka Wita 22 lipca, 2019

Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja

koncepcja została stworzona podczas analiz, badań i konsultacji w ramach programu Rozwój Lokalny

Hajnowianie podczas spotkań konsultacyjnych oraz w ankietach dali wyraz swoim obawom i oczekiwaniom w stosunku do przyszłości miasta. Problemy demograficzne i słabnąca lokalna gospodarka to główne przyczyny utraty przez miasto perspektyw rozwoju. Z badań wynika, że Hajnówka musi odnaleźć inną niż dotychczas drogę rozwoju i dokonać transformacji w wielu obszarach. Mieszkańcy w zdecydowanej większości zgodzili się, że tą drogą jest zrównoważone wykorzystanie potencjałów przyrodniczego i kulturowego, które nazwane zostało zieloną transformacją. 

Związane jest to z unikalnym położeniem miasta i oryginalną kulturą jej mieszkańców. Są to atuty na których powinien zostać oparty szczegółowy plan działania. Plan który nie tylko zapobiegnie pogłębianiu negatywnych tendencji ale nada Hajnówce nowej energii i wyraźnych perspektyw. Tytuł projektu jest nawiązaniem do programu rewitalizacji Hajnówki i tym samym symbolizuje kontynuację działań pobudzających miasto do rozwoju.

W zarysie projektu znalazły się następujące kierunki działań w wymiarach:

1. Gospodarczy: Opracowanie i wdrożenie w Hajnówce modelu zielonej gospodarki opartego na lokalnych zasobach i dostosowanego do potrzeb rozwojowych miasta.

2. Demograficzny: Ograniczenie migracji zarobkowej poprzez podniesienie poziomu edukacji zawodowej i powiązanie jej z potrzebami lokalnego rynku pracy w ramach wdrażanego modelu zielonej gospodarki.

3. Społeczno-kulturowy: Stworzenie w mieście infrastruktury dla NGO i grup nieformalnych podejmujących inicjatywy z zakresu kultury, rekreacji i turystyki.

4. Środowiskowy: Wykorzystanie potencjału środowiskowego, w tym sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej do zrównoważonego rozwoju miasta.

5. Wymiar przestrzenny: Poprawa ładu przestrzennego i organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców i turystów.

6. Finansowanie rozwoju miasta: Rozwój partnerskich działań samorządu i biznesu na rzecz optymalizacji finansowania rozwoju miasta.

7. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność: wzmocnienie zdolności Hajnówki do efektywniejszego zarządzania miastem i jego skutecznej promocji poprzez wzmocnienie dialogu społecznego i tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem.

8. Inteligentne zarządzanie miastem: Wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządzania miastem opartych na analizach i monitorowaniu kluczowych obszarów jego funkcjonowania.

Zarys hajnowskiego projektu w postaci wniosku poddany zostanie ocenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i tym samy walczyć będzie o miejsce wśród 50 wniosków miast zakwalifikowanych do drugiego etapu. W kolejnym etapie miasto przygotowywać będzie szczegółowy projekt działań w ramach dofinansowania, które może sięgnąć ponad 40 mln zł bezzwrotnej dotacji.

Szczegółowy raport w postaci dokumentu Partycypacyjnej diagnozy społeczno-gospodarczej Hajnówki 2019 znajdziecie Państwo w pliku poniżej. Dodatkiem do diagnozy jest krótki raport z badań ankietowych pracowników UM Hajnówka i jednostek podległych.

Skip to content