Grant norweski dla Hajnówki na rozpoczęcie nowej ścieżki rozwoju miasta Hajnówka Wita 12 lipca, 2021
Przedstawiciele miast polskich trzymają w rękach tablice z wypisanymi kwotami dofiansowania, które otrzymały ich miasta.

Grant norweski dla Hajnówki

na rozpoczęcie nowej ścieżki rozwoju miasta

Hajnówka znalazła się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – 9 lipca w siedzibie ministerstwa ogłoszono wyniki.

Konkurs dedykowany był 255 średnim polskim miastom, tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Podzielony był na etapy, droga do otrzymania grantu trwała dwa lata. Hajnówka przeszła pomyślnie wszystkie etapy. W ostatnim, kluczowym etapie miasto otrzymało istotne wsparcie doradcze i eksperckie ze strony Związku Miast Polskich – szczęśliwie dla Hajnówki doradcą miasta była Agnieszka Dawydzik. Z województwa podlaskiego jedynie dwa miasta uzyskały finansowanie – obok Hajnówki także Łomża, byłe miasto wojewódzkie.

Regulamin konkursu zakładał udzielenie wsparcia miastom na poziomie 10 mln EUR, a miasta miały udowodnić i wykazać największe ich trudności i problemy hamujące rozwój oraz wskazać propozycje działań inicjujących ich nowy i dalszy rozkwit, w tym rozwój instytucjonalny. Finalnie wielkość grantu zmniejszono do poziomu 3,5 mln EUR na każde miasto.

W zwycięskiej propozycji naszego miasta znalazło się ponad 150 działań ujętych w tzw. nowej ścieżce rozwoju opartej o wykorzystanie największych jego potencjałów oraz synergii Hajnówki z Puszczą Białowieską, pogrupowanych w cztery kierunki rozwoju:

1. Nowe Centrum Hajnówki
Nowy ład przestrzenny

Co to znaczy w praktyce? Ożywiona przestrzeń miejska pełna zieleni, nowe funkcje starych obiektów, polana Żubra Pompika w Parku Miejskim oraz strefa dla młodzieży.

2. Zrób biznes w Hajnówce
Zasoby i produkty lokalne

Chcemy rozwijać w Hajnówce zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę. Chcemy nauczyć potencjalnych przedsiębiorców prowadzić biznes w oparciu o lokalny potencjał.

3. Środowisko i klimat
Nie tylko w Puszczy Białowieskiej

Rozwój sektora OZE oraz zielone przystanki i  dachy, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, łąki miododajne, ule miejskie i domki dla owadów, projektowane w konsultacji ze specjalistą od terapii lasem. 

4. Integracja i tożsamość
Dla silnej społeczności

Ratunek dla miasta i ludzi tkwi w tradycjach i wartościach, które stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Wartością jest położenie – na skraju puszczy, w przygranicznym pasie, na styku polskiej i białoruskiej kultury.

Kluczowe działania wypracowano przy szerokim i aktywnym udziale szeregu środowisk społecznych i instytucjonalnych, a także uwzględnieniu głosów indywidualnych mieszkańców, za co składamy ogromne podziękowania oraz co niewątpliwie podnosi jakość i celowość projektu.

Dla skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć zawiązano partnerstwa z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków PAN, Politechniką Białostocką, Nadleśnictwem Hajnówka, Aresztem Śledczym w Hajnówce, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz Gminą Hajnówka.

Zaplanowano działania m.in. w obszarach: przedsiębiorczości, środowiska, odnawialnych źródeł energii, edukacji, przestrzeni, wizerunku, promocji i turystyki czy społeczeństwa obywatelskiego – a wszystko dla pobudzenia rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. Ostateczny ich zakres będzie dopiero ustalany w drodze negocjacji z ministerstwem.

Warunkiem przyznania wsparcia było m.in. wskazanie trudności i problemów natury instytucjonalnej, w tym związanych z zarządzaniem miastem, a także propozycji zmian w tym zakresie, spełnienie wymogu zaplanowania inwestycji na poziomie nieprzekraczającym 60% budżetu, nawiązanie współpracy ze stroną darczyńcy czy zaplanowanie działań w zakresie dostępności.

Projekt ma być realizowany ok. 30 miesięcy, a dotacja ma pokryć 100% wydatków i nie zakłada poniesienia wkładu własnego.

Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka i liderka projektu

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content