Hajnówka szykuje się do nowej perspektywy finansowej. Mamy ponad 2,2 mln na opracowania i dokumentacje Hajnówka Wita 16 stycznia, 2023

Hajnówka szykuje się do nowej perspektywy finansowej

Mamy ponad 2,2 mln na opracowania i dokumentacje

Dziesięć obszarów tematycznych i dwadzieścia dokumentów. Dotyczą m.in. zagospodarowania przestrzennego, potencjału instytucjonalnego samorządu, klimatu, zielonego transportu, mieszkalnictwa komunalnego, sportu czy turystyki. Ich posiadanie będzie podstawą do ubiegania się o fundusze unijne.

Mowa o opracowaniu dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020. Jest to propozycja dodatkowego wsparcia miast-liderów Programu Rozwój Lokalny ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przypomnijmy, że jest to program, w ramach którego miasto prowadzi projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Wartość tego ostatniego to 3,5 mln euro, jednak Hajnówka aplikowała pierwotnie o 10 mln euro. Ministerstwo zredukowało kwotę dofinansowania, aby ze wsparcia mogło skorzystać więcej miast. Część zredukowanych działań udało się zakwalifikować do dofinansowania ze środków europejskiej Pomocy Technicznej, tzw. POPT.

Przystąpienie do POPT nie było obowiązkowe i nie wszystkie miasta-liderzy się na to zdecydowały. Ten program to spore wyzwanie, gdyż ma bardzo krótkie terminy. POPT sam w sobie nie ma charakteru inwestycyjnego, choć stanowi istotny krok do zrealizowania kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji. Polega na przygotowaniu dwudziestu różnego rodzaju dokumentów – opracowań, strategii czy dokumentacji, które albo będą podstawą do ubiegania się o fundusze unijne, albo ich posiadanie jest konieczne z uwagi na przepisy prawa. Muszą być one gotowe do końca kwietnia, stąd tempo prac mamy bardzo intensywne. W tej chwili jesteśmy już po postępowaniach przetargowych i podpisujemy umowy z wykonawcami.

Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka i liderka projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

Innymi słowy, kiedy ruszy nowa perspektywa finansowa, Hajnówka będzie miała gotową całą bazę dokumentacyjną. Pozostanie tylko aplikować o fundusze. Co ważne, na wspomnianą bazę miasto nie wyda ani złotówki z własnego budżetu. Na dokumentację POPT Hajnówka otrzymała 2 229 406,23 zł (85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, oraz 15% z budżetu państwa). To niezwykle komfortowa sytuacja, o której wiele innych samorządów może jedynie pomarzyć. Tym bardziej że posiadanie niektórych z tych dokumentów będzie obowiązkowe i miasta będą musiały je opracować za własne pieniądze. Przykładem jest choćby Miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Będzie on podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na inwestycje z ochrony środowiska. Podobnie będzie w przypadku dostępności dla osób niepełnosprawnych. Samorządy, które nie przygotują audytu dostępności, nie otrzymają związanych z nią grantów. Wspomniane dokumenty dotyczą następujących obszarów:

1

Wsparcie potencjału instytucjonalnego samorządu

Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji planistycznej, która będzie uzasadnieniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Plany należy aktualizować po to, by poszczególnym obszarom miasta nadać funkcje zgodne z kierunkami przyjętej polityki rozwojowej. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest także podstawą do aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zleciliśmy także wykonanie opracowania ekofizjograficznego, czyli dokumentu niezbędnego do dalszych działań planistycznych, w tym aktualizacji studium i przyszłych inwestycji w przestrzeni miejskiej. Jego celem jest charakterystyka wszystkich elementów przyrodniczych znajdujących się w mieście oraz przedstawienie ich wzajemnych powiązań.

W trakcie jest również opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego centrum miasta wyznaczonego w Nowej Ścieżce Rozwoju Hajnówki, a także dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji nowej siedziby urzędu miasta do wymagań niskoemisyjnych.

2

Ochrona środowiska

Widzimy Hajnówkę jako miasto wykorzystujące transport przyjazny środowisku. Stąd chcemy opracować strategię elektromobilności wraz z planem działań. Posiadanie takiego dokumentu umożliwi miastu ubieganie się o dofinansowanie takich inwestycji jak zakup elektrycznych autobusów czy wypożyczalnia rowerów bądź hulajnóg. Te ostatnie przyczynią się dodatkowo do rozwoju turystyki w mieście. Skoro jesteśmy przy elektromobilności, chcemy opracować dokumentację projektową stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście.

W trakcie realizacji jest już także przygotowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Obejmuje on takie zagadnienia jak zagospodarowanie wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym niebiesko-zielona infrastruktura czy likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych.

Dążymy również do przygotowania miasta na wzywania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym (GOZ). Pierwszym krokiem ku temu będzie opracowanie odpowiedniego dokumentu strategicznego. Docelowo chcemy zminimalizować produkcję odpadów, zwiększyć natomiast ich wykorzystanie, co przyczyni się do składowania mniejszej ilości odpadów.

Kryzys energetyczny i związane z nim wysokie ceny energii skłaniają do poszukiwania zarówno oszczędności, jak też nowych źródeł energii. Dlatego też przeprowadzona zostanie analiza dopuszczalnych lokalizacji instalacji OZE (rodzaj OZE i dobór mocy). Pozwoli to ubiegać w się w przyszłości o fundusze na tego rodzaju inwestycje.

Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, aby poprawić budżet miejski i zredukować koszty utrzymania tego obiektu.

3

Rozwój turystyki

fot. Agnieszka Jakoniuk

Jeśli porównać Hajnówkę do innych miast podobnej wielkości w kraju, choćby poprzez analizę Monitora Rozwoju Lokalnego, widać, że jesteśmy w grupie miast o profilu turystycznym. Co ważne, turystyka jest kierunkiem, w którym Hajnówka powinna się rozwijać w przyszłości. Stąd zleciliśmy przygotowanie opracowania, którego celem będzie sprawdzenie, jak działa turystyka w mieście, a co nie działa i należy to poprawić. Ma ono także zawierać strategię promocji turystycznej miasta i regionu Puszczy Białowieskiej, w tym badanie scenariuszy rozwoju Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz wstępnej analizy możliwości stworzenia mobilnego punktu LOT.

Jak wynika z ewaluacji marki Hajnówka – Duchowa Witalność, w hierarchii działań w mieście turystyka znajduje się nisko, natomiast jest wysoko w dokumentach strategicznych. Wyrównanie tej dysproporcji stanowi więc wyzwanie.

4

Rozwój sportu
Akademia Piłkarska - Pasja Hajnówka

fot. Andrzej Janiuk / Pasja Hajnówka

Sport w Hajnówce ma duży potencjał rozwojowy, w tej chwili nie jest to jednak dziedzina, dzięki której zarówno miasto, jak też miejscowi przedsiębiorcy mogą czerpać dochody. Powinien być natomiast elementem świadomie przygotowanej oferty turystycznej. Dlatego też zleciliśmy opracowanie polityki rozwoju sportu w Hajnówce. W jej skład ma wejść ekspertyza dotycząca optymalnego modelu instytucjonalnego, modelu komercjalizacji usług sportowych wraz z analizą instrumentów i technik finansowania sportu w mieście.

5

Dostępność

Planujemy przeprowadzić audyt 12 jednostek podległych UM pod kątem dostępności architektonicznej i cyfrowej. Dokument ten będzie podstawą do ubiegania się o fundusze na inwestycje w tej dziedzinie.

6

Rozwój miasta – SMART CITY

Chcielibyśmy wprowadzić w mieście usprawnienia cyfrowe, technologiczne czy partycypacyjne, adekwatne do charakteru i realiów Hajnówki, biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania m.in. mieszkańców czy turystów. Przede wszystkim zaś uczynić krok w kierunku nowoczesności.

7

Strategia inwestycyjna

Jest potrzebna do długofalowego rozwoju poprzez pozyskiwanie nowych inwestycji i inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów Hajnówki, stąd zleciliśmy jej przygotowanie.

8

Mieszkalnictwo komunalne

Dostępność mieszkań w Hajnówce jest na niskim poziomie, zaś koszty wynajmu bądź kupna są wysokie i dorównują tym ze znacznie większych miast. Poza tym w mieście jest mało terenów przystosowanych do tego rodzaju budownictwa. Taka sytuacja nie sprzyja osiedlaniu się w Hajnówce, a co za tym idzie hamuje rozwój miasta. Zamówiliśmy ekspertyzę dotyczącą możliwości zwiększenia liczby mieszkań komunalnych w Hajnówce.

9

Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej

W tym celu opracowaliśmy dokumentację projektową na potrzeby budowy obiektu. ZAZ to forma ekonomii społecznej, z powodzeniem funkcjonująca w innych miastach. Zaangażowani w nią są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. niepełnosprawni. Mogą oni tutaj prowadzić różnego rodzaju usługi np. catering. Celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna.

10

Poprawa stanu zieleni miejskiej

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania zieleni w rejonie ulicy Klimek, Kołodzieja oraz Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej, a także otoczenia dworca PKP. Jeśli chodzi o ten ostatni teren, sporo pomysłów przyniósł konkurs ART TIME skierowany do studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Ustaliliśmy z wykonawcą dokumentacji, że wykorzysta pomysły zawarte w zwycięskich pracach.

Napisz komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *
Skip to content